HR / EN

Predsjeda
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Presidency
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 

Tajništvo
Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
tel: +385 1 4698 109
fax: +385 1 4698 141
e-adresa:
paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

European University Association

©2013 - 2014 Rektorski
zbor Republike Hrvatske

20.06.2017

OBJAVA POZIVA NA SAVJETOVANJE SA ZANTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE REKTORSKOG ZBORA O NUŽNIM UVJETIMA U POSTUPKU IZBORA ILI REIZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

U skladu sa zaključkom sa sjednice Rektorskog zbora od 18. lipnja 2017. i u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN, 140/2009.) Rektorski zbor Republike Hrvatske upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je 17. srpnja 2017., a elektronička adresa na koju zainteresirani mogu dostaviti svoja očitovanja je: ppavlet@unizg.hr.

Napominjemo da će u postupku izrade konačnog prijedloga Odluke Rektorskog zbora biti razmotrene sve primjedbe i sugestije koje su prethodno dostavljene u sklopu interne rasprave koju su organizirala pojedina sveučilišta ili sastavnice.

Pretraži